Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja i dostarczenie e-usług cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF08da29aa-9d2a-21b1-08f0-1000019949da (3) ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF08da3337-fcb6-5c46-8308-68000d77aafa (1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.2.2022.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ- OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx
PDFzałącznik nr 9 do SWZ - umowa.pdf
PDFZałącznik nr 10 część 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 10 część 2 Geoportal funkcjonalności.pdf
PDFZałącznik nr 11 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf
PDFZałącznik nr 12 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

Pytania do SWZ i odpowiedzi Zamawiajacego:

PDFPytania i odpowiedzi do SWZ z dn. 11.05.2022 - AG.272.2.2022.pdf

Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansownie zamówienia AG.272.2.2022:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.2.2022.pdf

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.2.2022.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.2.2022.pdf
 

 

Wersja XML