Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne w 2021 roku

W roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:

  1. W dniach  12 – 29 marca 2021  r. została przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu  kontrola obejmująca następujące zagadnienia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nie stwierdził nieprawidłowości.

W związku z powyższym protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół kontroli z kontroli problemowej w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezp. społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowne, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezp. społecznych
 

  1. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Wojewoda Opolski – poprzez Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadził kontrolę uproszczoną  dotyczącą standaryzacji instytucjonalnej  pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim. Działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w tym zakresie  została oceniona negatywnie. Funkcjonowanie  jednej z placówek opiekuńczo wychowawczych  nie było zgodne z  obowiązującymi  przepisami   ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zalecono przeprowadzenie standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim i dostosowanie placówki  do funkcjonowania jej zgodnie  z cyt. powyżej przepisami ustawy.

Pismem z dnia 28 maja 2021 r. poinformowano Wojewodę Opolskiego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie opolskim.pdf
 

  1. W dniu 24 listopada 2021 r. Opolski Urząd Wojewódzki –  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  przeprowadził  kontrolę  dot.  oceny wykonywania  zadań obronnych  w okresie  01.01.2019 do 21.11.2021 r.

Pozytywnie oceniono realizację zadań obronnych w kwestii zapewniającej warunki do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa.Niemniej jednak zalecono by:

Pismem z dnia 13 stycznia 202 r.poinformowano Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf

 

4. W dniach od 17 listopada  2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r. została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkowej  w Opolu kontrola kompleksowa dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za 2019-2020  r. oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021.

Wskazane przez kontrolujących w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  18 lutego 2022 r. nieprawidłowości dotyczyły:

       Pismem z dnia 11 marca 2022 r. poinformowano Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

PDFWystapienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Opolskiego za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 2018 i 2021.pdf
 

 

5. W dniach od 15 listopada do  31 grudnia  2022 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził kontrolę w Wydziale Geodezji i Kartografii    Starostwa Powiatowego w Opolu z zakresu:

W dniu  5 kwietnia 2022r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne, które pozytywnie z nieprawidłowościami oceniło prace  Wydziału Geodezji i Kartografii. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim usprawnienia  funkcjonowania  kontrolowanej jednostki w zakresie:

Pismem z dnia 5 maja  2022 r. poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu z kontroli w zakresie: jakości danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do udostępniania danych oraz procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 

Wersja XML