Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne w 2019 roku

W roku 2019 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne:

 1. Kontrola problemowa w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez Powiat Opolski. Kontrola przeprowadzana przez Wojewodę Opolskiego w dniach od 29 maja do 13 czerwca 2019  r. i  obejmowała okres od 16.08.2018 r. do 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny realizację zadań ocenił pozytywnie z uchybieniami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:

Zalecenia kontrolujących zostały wykonane bez zbędnej zwłoki.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez Powiat Opolski.pdf
 

 

 1. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej na obszarze powiatu. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego w dniu 29.05.2019 roku. Zespół kontrolny ocenił działalność Starosty, jako szefa OC Powiatu pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:

Zalecenia kontrolujących realizowane są na bieżąco.

PDFProjekt wystąpienia pokontolnego z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej na obszarze powiatu i odpowiedź Powiatu Opolskiego.pdf
 

 

 1. Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych na terenie województwa opolskiego. Kontrolujący Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji, Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Środowiska, Minister  Zdrowia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w dniach 9.09 2019 r. do 13.09.2019 r. Do dnia sporządzenia ww. informacji brak protokołu  z przeprowadzonej kontroli.

 

 1. Kontrola problemowa dotycząca wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.  Kontrolujący Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrole w dniach od 18 listopada do 30 grudnia 2019 roku. Kontrolujący nie stwierdzili naruszeń  oraz wykroczeń.

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

PDFProtokół kontroli Nr WIOS-OPOLE 412-2019 z kontroli problemowej dotyczącej wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.pdf
 

Wersja XML