Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 617963-N-2019.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.16.2019 - usuwanie i parkowanie pojazdów.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - parkowanie i holowanie.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCzalacznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.16.2019.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf AG.272.16.2019

 

Wersja XML