Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej 132 relacji Bytom -Wrocław Główny

STAROSTA OPOLSKI                                                                                                 Opole, 2018-11-29

OŚ.6131.51.2018.EP

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) – zwanej dalej K.p.a.

zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 29 listopada 2018r. została wydana decyzja Starosty Opolskiego znak OŚ.613.51.2018.EP z dnia 29.11.2018r. o usunięciu drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej nr 132 relacji relacji Bytom – Wrocław Główny na odcinku Kamień Śląski – Tarnów Opolski km 84,150 – 85,916 i na odcinku Chróścina Opolska – Dąbrowa – Przecza km 106,332 116,417 utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych, w związku z wnioskiem nr IZOS-4415-16/2018 z dnia 12.04.2018r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Księcia Jana Dobrego 1.

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, II-piętro, pok. 208, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek, środa, czwartek 07.30-15.30 oraz w piątek 7.30-14.00.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 K.p.a., który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 29.11.2018r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul. 1 Maja 29.

            Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 14.12.2018r.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

       Z up. Starosty

                                                                                   Anna Hałenda

                                                           Naczelnik Wydziału Budownictwa
                                                            i Ochrony Środowiska

Wersja XML