Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego nr  OŚ.6131.51.2018.EP z dnia 30.10.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew usytuowanych przy linii kolejowej nr 132 relacji Bytom - Wrocław Główny

Opole, dnia 30 października 2018 r.

 OŚ.6131.51.2018.EP

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

o zakończeniu postepowania dowodowego

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku wnioskiem Pana Tomasza Graczykowskiego - Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu znak IZOS-4415-16/2018 z dnia 12.04.2018r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych w odległości do 15 od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-Wrocław Główny, niezgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227) oraz oględzinami przeprowadzonymi w dniu 03.09.2018r.,

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój nr 208 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 07.30- 17.00, wtorek, środa, czwartek 07.30-15.30 oraz w piątek 7.30-14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 30.10.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul. 1 Maja 29.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 14.11.2018 r.  

 

     Z up. Starosty

                                                                                   Anna Hałenda

                                                           Naczelnik Wydziału Budownictwa
                                                           i Ochrony Środowiska

Wersja XML