Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.6131.51.2018.EP z dn. 02.10.2018 r. o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

Opole, dnia 2 października 2018 r.

 OŚ.6131.51.2018.EP

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

Działając zgodnie z art. 49a i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Graczykowskiego - Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu znak IZOS-4415-16/2018 z dnia 12.04.2018r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych w odległości do 15 od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-Wrocław Główny, niezgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227) oraz oględzinami przeprowadzonymi w dniu 03.09.2018r.,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26.10.2018 r. o godz. 9:20 na działce ew. nr 425/6, k.m. 2, obręb Dąbrowa, odbędą się ponowne oględziny drzew rosnących na w/w nieruchomości.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, II piętro, pok. 208, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek 07.30- 17.00, wtorek, środa, czwartek 07.30-15.30 oraz w piątek 7.30-14.00.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 01.10.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiatopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul. 1 Maja 29.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 17.10.2018 r.

 

Z up. Starosty

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska

 

Wersja XML