Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice

Opole 2017-12-14

OŚ.6341.105.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Doroty Koncewicz Burmistrza Niemodlina o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie częściowej likwidacji urządzenia wodnego – kanału, zlokalizowanego na działce nr 14/5 a.m. 2 obręb Wydrowice, polegającej na jego częściowym zasypaniu na odcinku około 9 m; parametry kanału w miejscu zasypania:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego odcinka kanału:

początek:        N: 50o 37’ 43,5237”   E: 17o 38’ 18,4731”

środek:            N: 50o 37’ 43,6255”   E: 17o 38’ 18,4209”

koniec:            N: 50o 37’ 43,7194”   E: 17o 38’ 18,3317”

 

 1. Wykonanie urządzenia wodnego:
  1. Wylotu - wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru wewnętrznej drogi gminnej (boczna Al. Wolności) w Wydrowicach, zlokalizowanego
   na lewym brzegu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 16+022, na działkach  nr 1/3 i 18/2 a.m. 2 obręb Wydrowice,  o poniższych parametrach:
   • średnica wylotu                                      300 mm,
   • rzędna terenu (skarpy)                            162,51 m npm,
   • rzędna dna wylotu:                                 161,52 m npm,
   • rzędna dna rzeki w rejonie wylotu:        160,42 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot              N: 50o 37’ 44,6279”   E: 17o 38’ 22,0804”

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z obszaru wewnętrznej drogi gminnej (boczna Al. Wolności) o nawierzchni z kostki brukowej, do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 16+022, za pośrednictwem wylotu o średnicy 300 mm, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na działkach  nr 1/3 i 18/2 a.m. 2 obręb Wydrowice gmina Niemodlin w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 26,2 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 211 l/s*ha

 

Qmaxh= 94,32 m3/h,

Qśrd= 4,76 m3/d,

Qmax.roczne = 1 131,30 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

Dopuszczalny stan odprowadzanych wód opadowych: ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.

 

Ustalić punktem kontrolnym jakości odprowadzanych wód opadowych
i roztopowych:

wylot ścieków w km 16+022 na lewym brzegu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej zlokalizowany na działkach:

 

Urządzenia oczyszczające:

osadnik: objętość czynna 2000 m3, średnica 1200 mm

 

Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania
z wód – odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML