Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2017.ZW - przebudowa urządzeń wodnych oraz odwodnienie skrzyżowania DW 463 z ul. Dolną w Antoniowie

Opole 2017-09-06

OŚ.6341.70.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 28.08.2017 r. pani Edyty Grzymskiej Pełnomocnika Spółki Dino Polska SA z siedzibą: 63-700 Krotoszyn ul. Ostrowska 122. działającej w imieniu Dino Polska SA o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych,
w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 (ul. Powstańców Śląskich) z drogą gminną
nr 103243 O (ul. Dolna) wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych w m. Antoniów gm. Ozimek” na:

 

 1. Likwidację urządzeń wodnych:

 

 1. Przepustu – w ciągu prawostronnego rowu drogi wojewódzkiej DW 463 pod drogą gminną nr 103243 O, zlokalizowanego na działce nr 902/200 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek, o poniższych parametrach:
  • rodzaj materiału: beton,
  • średnica przepustu 400 mm,
  • rzędna dna wlotu: 177,72 m npm,
  • rzędna dna wylotu: 177,65 m npm

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 41’ 26,70”       E: 18o 11’ 55,80”

 

 1. Przebudowę urządzeń wodnych:

 

 1. Prawostronnego rowu przydrożnego DW463 – od km 16+907
  do km 16+935, tj. na długości 27,5 m (w tym w miejsce zlikwidowanego przepustu pod drogą gminną nr 103243 O), zlokalizowanego na działce nr  902/200 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek, polegającą na jego zarurowaniu rurą z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), strukturalną, dwuścienną o poniższych parametrach

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji zarurowanego odcinka rowu:

wlot:   N: 50o 41’ 26,60”       E: 18o 11’ 55,90”

wylot: N: 50o 41’ 27,20”       E: 18o 11’ 55,20”

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:

 

 1. Wylotu W1 – ze ścieku skarpowego do prawostronnego rowu przydrożnego DW 463, w km 16+907 zlokalizowanego na działce nr nr 902/200 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek, o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 177,48 m npm

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

            N: 50o 41’ 27,20”       E: 18o 11’ 55,20”

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych
  z przebudowywanych powierzchni skrzyżowania dróg i chodników, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku projektowanego ścieku skarpowego, za pośrednictwem wylotu W1, zlokalizowanego na skarpie prawostronnego rowu drogowego DW 463 w km 16+907, na działce nr 902/200 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q = 1,09 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 130 l/s*ha

 

Qmaxh= 3,92 m3/h,

Qśrd= 0,47 m3/d,

Qmax.roczne = 71,20 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 

Punkt kontrolny jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanych do: likwidacji, przebudowy i wykonania urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód:

 

- dz. nr 902/200 a.m. 1 obręb Antoniów własność Województwo Opolskie
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML