Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2016 - pobór wód podziemnych w Liigociie Tułowickiej

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-06-09

OŚ. 6341. 62. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18-05-2016 r., postępowania na wniosek Pana Mieczysława Artomskiego Gospodarstwo Ogrodnicze JAGODA, ul. Kusocińskiego 28, 47-300 Krapkowice,  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód- na pobór wód podziemnych dla potrzeb nawodnień Gospodarstwa Orodniczego JAGODA, zlokalizowanego na działce nr 125 km 2 w  Ligocie Tułowickiej, gm. Tułowice, w zakresie:

 

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

    a/ studni wierconej, o parametrach:                     

b/ zbiornik ziemny do magazynowania pobranej wody, o parametrach:       

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód -  na pobór wód podziemnych, z utworów trzeciorzędowych, do nawodnień upraw rolnych, Gospodarstwa Ogrodniczego JAGODA  w Ligocie Tułowickiej,  gm.Tułowice, okresowo od 1 kwietnia do 30 września każdego roku,  w ilości:

Q max h = 6,9 m3/h

Q śr d = 110,0 m3/d

Q max r = 20 130,0 m3/rok.

 

III. Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód,  działki km 2 obręb Ligota Tułowicka o numerach:

       - 125  własność Maria Artomska, Mieczysław Artomski, Arkadiusz  Artomski, Izabela
           Kuleszka, Krapkowice

       - 121 własność (droga) Województwo Opolskie – trwały zarząd – Zarząd Dróg
           Wojewódzkich w Opolu

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML