Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.20.2016.ZW - stawy rybne na rzece Brzeziczance w Dobrzeniu Wielkim

Opole 2016-03-31

OŚ.6341.20.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Marka Klyka z Biura Projektowego ECO-UNIT z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4/213 działającego w imieniu pana Andreasa Stillera zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 39 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Brzeziczanki dla potrzeb istniejących stawów rybnych: nr 1 (zlokalizowanego na działkach nr 1393/7 i 1394/15 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki) i nr 2 – przepływowego (zlokalizowanego na działce nr 1271/13 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki) polegające na:

 1. Piętrzeniu wód rzeki Brzeziczanki do rzędnej 146,30 m n.p.m. na zastawce nr 1 zlokalizowanej w km 0+138 w okresie całego roku w celu umożliwienia poboru wody z rzeki z rzeki Brzeziczanki do stawu nr 1;
 1. Poborze wody z rzeki Brzeziczanki za pomocą ujęcia brzegowego i kanału DN200 zlokalizowanego w km 0+152 na potrzeby zalewu stawu nr 1 w okresie od 20.02.
  do 01.03. ka
  żdego roku oraz dodatkowo w przypadku konieczności przechowania mniejszych ryb na kolejny rok hodowli w okresie od 03.11 do 13.11
  w ilości:

- QZAL1 = 0,006 m3/s

- QZAL1maxh = 21,6 m3/h

- QZAL1śrd = 500,0 m3/d

- QZAL1maxR = 2000,0 m3/rok

 1. Poborze wody z rzeki Brzeziczanki za pomocą ujęcia brzegowego i kanału DN200 zlokalizowanego w km 0+152 na potrzeby podtrzymania zalewu stawu nr 1
  w okresie od 02.03 do 15.10 ka
  żdego roku oraz dodatkowo w przypadku konieczności przechowania mniejszych ryb na kolejny rok hodowli w okresie
  od 14.11 jednego roku do 15.10 następnego roku w ilości:

 

- QPZAL1 = 0,002 m3/s

- QPZAL1maxh = 7,2 m3/h

- QPZAL1śrd = 172,8 m3/d

- QPZAL1maxR = 58060,0 m3/rok

 1. Piętrzeniu (gromadzeniu) wód w stawie nr 1 w okresie od 20.02. do 15.10. każdego roku,  oraz dodatkowo w przypadku konieczności przechowania mniejszych ryb na kolejny rok hodowli w okresie od 03.11 jednego roku do 15.10. następnego roku do rzędnej 146,30 m npm.
 1. Zrzucie wody ze stawu nr 1 w celu wymiany wody w stawie do rzeki Brzeziczanki za pomocą wylotu DN500 zlokalizowanego w km 0+105 w okresie od 02.03 do 15.10 każdego roku oraz dodatkowo w przypadku konieczności przechowania mniejszych ryb na kolejny rok hodowli w okresie od 14.11 jednego roku do 15.10 następnego roku w ilości:

 

- QPZAL1 = 0,002 m3/s

- QPZAL1maxh = 7,2 m3/h

- QPZAL1śrd = 172,8 m3/d

- QPZAL1maxR = 58060,0 m3/rok

 1. Zrzucie wody ze stawu nr 1 w celu jego opróżnienia do rzeki Brzeziczanki za pomocą wylotu DN500 zlokalizowanego w km 0+105 w okresie od 16.10 do 02.11 każdego roku w ilości:

 

- QSP1 = 0,025 m3/s

- QSP1maxh = 90,0 m3/h

- QSP1śrd = 910,0 m3/d

- QSP1maxR = 910,0 m3/rok

 1. Piętrzeniu wód rzeki Brzeziczanki do rzędnej 147,30 m n.p.m. na zastawce nr 2 zlokalizowanej w km 0+176 (most w ciągu ul. Młyńskiej) dla potrzeb stawu nr 2
  (staw przepływowy) w okresie od 02.03. do 03.11. ka
  żdego roku;
 1. Poborze wody z rzeki Brzeziczanki na potrzeby stawu nr 2 w okresie od 02.03.
  do 03.11. ka
  żdego roku w ilości całkowitego przepływu wód (staw przepływowy)
  tj. w ilości:

 

- QPZAL2 = 0,045 m3/s

- QPZAL2maxh = 162,0 m3/h

- QPZAL2śrd = 3888,0 m3/d

- QPZAL2maxR = 960336,0 m3/rok

 1. Zrzucie wody ze stawu nr 2 za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 0+176 rzeki Brzeziczanki w ilości całkowitego przepływu wód (staw przepływowy) tj. w okresie od 02.03. do 03.11. każdego roku w ilości:

 

- QPZAL2 = 0,045 m3/s

- QPZAL2maxh = 162,0 m3/h

- QPZAL2śrd = 3888,0 m3/d

- QPZAL2maxR = 960336,0 m3/rok

pomniejszonej w okresie od 02.03. do 04.03. każdego roku o ilości pobrane na zalew stawu nr 2 tj:

 

- QZAL2 = 0,006 m3/s

- QZAL2maxh = 21,6 m3/h

- QZAL2śrd = 518,4 m3/d

- QZAL2maxR = 1400,0 m3/rok

oraz powiększonej w okresie od 04.11. do 05.11. każdego roku o ilości związane ze zrzutem wód ze stawu nr 2 w związku z jego opróżnianiem tj:

 

- QSP2 = 0,025 m3/s

- QSP2maxh = 90,0 m3/h

- QSP2śrd = 1260,0 m3/d

- QSP2maxR = 1260,0 m3/rok

Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:

a.staw nr 1 wraz z urządzeniami do poboru, piętrzenia (gromadzenia) i zrzutu wody zlokalizowane są na działkach nr 1393/7 i 1394/15
a.m. 3
obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki wł. Andreas Stiller,

b.staw nr 2 zlokalizowany jest na działce nr 1271/13 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki wł. Andreas Stiller,

c.zastawka nr 1 zlokalizowana jest na działce nr 5 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki wł. Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu),

d.zastawka nr 2 zlokalizowana jest na działkach nr 1315/10 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki wł. Gmina Dobrzeń Wielki, 1271/13 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki wł. Andreas Stiller,

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

środek stawu nr 1:      N: 50° 45’ 58,44”                   E: 17° 50’ 38,99”

środek stawu nr 2:      N: 50° 45’ 58,20”                   E: 17° 50’ 43,06”

 

zastawka nr 1:            N: 50° 45’ 58,02”                   E: 17° 50’ 40,50”

zastawka nr 2:            N: 50° 45’ 57,54”                   E: 17° 50’ 42,08”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML