Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2016.BS - odwodnienie projektowanego ronda w Zawadzie -zjazd na ul. Skośną

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2016-03-29

 

OŚ. 6341.30.2016. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17.03.2016 r., postępowania na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM, Opole, ul. Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, (pismo L.dz.201/2016 z dn.16-03-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,  w ramach zadania; „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 – ul. Oleska na odcinku od w km 112+407 ÷ 112+598,55 oraz przebudowie zjazdu publicznego na ul. Skośną – drogę wewnętrzną 13KDW i budowa zjazdu publicznego na działkę nr 690/102 (po podziale 913/102 i 914/102)- drogę gminną lokalną wewnętrzną 4KDLW w m. Zawada”,  w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 45 (zwanej dalej DK 45) na odcinku w km 112+407 ÷ 112+598,55:

a) na wykonanie wylotu W1 w km DK 45 112+588,5, wylot czołowy do istniejącego rowu  drogowego na działce  nr:

  - 148/9 obręb Węgry, am5, właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Generalna Dyrekcja   Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, 45-085 Opole,  ul. Niedziałkowskiego 6   (zwana dalej GDDKiA Opole);

b) na likwidację rowu drogowego nr C zlokalizowanego w km DK 45 112+532,0 ÷  112+587,2, na  działkach nr:                                                    

- 197/10 obręb Węgry, am 5, właściciel: osoby fizyczne

- 148/9 obręb Węgry, am 5, właściciel: Skarb Państwa, GDDKiA Opole;

c) na wykonanie rowów drogowych: 

- 117 obręb Zawada, am 2, właściciel: Skarb Państwa, GDDKiA Opole,

- 851/165  obręb Zawada, am 2, właściciel: Skarb Państwa

- 802/165 obręb Zawada, am 2, właściciel: osoby fizyczne

- 661/102, 117, 659/102 obręb Zawada am 2 - właściciel: Skarb Państwa, GDDKiA Opole

- 663/102 obręb Zawada am 2 - właściciel: Skarb Państwa,

- 914/102 obręb Zawada, am 2, właściciel: osoba fizyczna

- 198/10 obręb Węgry, am 5, właściciel: osoba fizyczna

- przy granicy dz.nr 707/44- właściciel Gmina Turawa, ul.Opolska 39c,  46-045 Turawa

d) na przebudowę rowów drogowych:

- 657/102,  659/102, obręb Zawada, am 2, właściciel: Skarb Państwa, GDDKiA Opole,

- 849/102 obręb Zawada, am 2, właściciel: Skarb Państwa,

- 914/102 obręb Zawada, am 2, właściciel: osoba fizyczna

- 117 obręb Zawada, am 2, właściciel: Skarb Państwa, GDDKiA Opole

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do  rowu drogowego wylotem W1, zlokalizowanym w km 112+588,5  DK 45, wód opadowych   i roztopowych, z odwodnienia przedmiotowego DK 45 w km 112+407 ÷ 112+598,55.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni F = 0,2853 ha.   Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

    Qobl.= 37,35 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 58,25 l/s,  Qmaxh= 53,35 m3/h,  Qśrd = 3,97 m3/d, Qmaxr = 1 447,6 m3/rok.

 

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki o numerach:

     - 148/9, 197/10, 198/10 am 5  obręb Węgry,

     - 117, 851/165, 659/102, 661/102, 663/102, 849/102, 657/102, 914/102, 707/44, 802/165 am 2 obręb Zawada.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML