Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 461 w m.KUP - OŚ.6341.112.2015.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

 

Opole, 2015.11.27

OŚ. 6341. 112. 2015. BS                                                                                                        

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.)

zawiadamiam,

o wszczęciu, w dniu 05-11-2015 r., postępowania na wniosek Pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (pismo znak DW.WI.2221.25.2015.ŁK.110 z dnia 03-11-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 461, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. KUP w km 0+000 ÷ 1+350” gm. Dobrzeń Wielki;

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na:

 1. likwidację odcinków istniejących rowów przydrożnych, funkcje odwadniająca przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, drenaż podłużny oraz projektowany odcinek rowu drogowego, odcinki przewidziane do likwidacji zgodnie z zestawieniem tabelarycznym:

L.p.

Km drogi DW461 lub innej wskazanej drogi

Strona drogi

Współrzędne geograficzne

początek rowu

koniec rowu

początek rowu

koniec rowu

 1.  

0+092,9

0+114,4

lewa

50°48’21,26"N 17°53’2,40"E

50°48’20,71"N 17°53’3,07"E

 1.  

0+118,6

0+152,4

lewa

50°48’20,61"N 17°53’3,21"E

50°48’19,74"N 17°53’4,25"E

 1.  

1+171,3

1+210,6

lewa

50°48’13,89"N 17°53’51,12"E

50°48’13,34"N 17°53’52,93"E

 1.  

1+215,5

1+323,2

lewa

50°48’13,27"N 17°53’53,14"E

50°48’13,32"N 17°53’57,97"E

 1.  

1+328,7

1+350,0

lewa

50°48’13,42"N 17°53’58,21"E

50°48’13,80"N 17°53’59,11"E

 1.  

0+209,7

0+015,6 ul. Szpitalna

prawa

50°48’18,04"N 17°53’5,63"E

50°48’17,47"N 17°53’6,34"E

 1.  

0+019,8 ul. Szpitalna

0+029,0 ul. Szpitalna

prawa

50°48’17,36"N 17°53’6,46"E

50°48’17,12"N 17°53’6,74"E

 1.  

1+071,3

1+097,5

prawa

50°48’15,15"N 17°53’46,38"E

50°48’14,72"N 17°53’47,55"E

 1.  

1+138,2

1+179,0

prawa

50°48’14,07"N 17°53’49,37"E

50°48’13,50"N 17°53’51,25"E

 1.  

1+206,8

1+272,0

prawa

50°48’13,09"N 17°53’52,51"E

50°48’12,36"N 17°53’55,75"E

 1.  

1+285,0

1+350,0

prawa

50°48’12,43"N 17°53’56,47"E

50°48’13,53"N 17°53’59,40"E

 

 1. wykonanie rowów przydrożnych, o parametrach:

       -szerokość dna  - 0,4 m

       - głębokość rowu lewego  – min.-0,5 m , śr. -0,67, max -0,88 m

       - głębokość rowu prawego  – min.-0,5 m , śr. -0,59, max -0,85 m

       - nachylenie skarp 1:1, umocnienie skarp płytami ażurowymi

       - spadek rowu lewego – i=0,1%

       - spadek rowu prawego i = 0,45÷6,10% z umocnieniem końcowego odcinka dna w postaci korytka skarpowego, 

         o parametrach zestawionych tabelarycznie:

 

L.p.

Km drogi DW461

Strona drogi

Współrzędne geograficzne

początek rowu

koniec rowu

początek rowu

koniec rowu

 1.  

1+215,8

1+350,0

lewa

50°48’13,29"N 17°53’53,19"E

50°48’13,79"N 17°53’59,12"E

 1.  

1+309,8

1+350,0

prawa

50°48’12,79"N 17°53’57,70"E

50°48’13,54"N 17°53’59,40"E

 

3. wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, o parametrach:

 

Lokalizacja

Parametry przepustu

Km, str. drogi

współrzędne geograficzne

średnica [mm]

długość [m]

rzędna wlotu [m n.p.m.]

rzędna wylotu [m n.p.m.]

spadek dna [%]

1+326,0, lewa

50°48’13,38”N 17°53’58,08”E

400

8,2

157,78

157,77

0,12

 

 • pozostałe parametry:

- rurociąg HDPE

- umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie z przepustu - na długości po 0,5 m
              brukiem kamiennym 13 – 16 cm spoinowanym zaprawą cementową;

 

4. wykonanie drenaży rozsączających, liniowych wzdłuż DW 461, o parametrach:

- rury perforowane PP z geowłókniną PE DN200mm

- głębokości posadowienia:

  rurociągi w km DW461:  0+315,2 ÷ 0+720,5, strona lewa/prawa:

  głębokość: minimalna 1,05 m,  średnia: 1,54 m; maksymalna: 2,03 m;

rurociągi w km DW461:0+878,1 ÷ 1+149,7, strona prawa:
głębokość: minimalna- 0,83 m; średnia- 1,05 m, maksymalna- 1,27 m.

- pozostałe parametry:

 

Lokalizacja wylotu

Parametry wylotu

km, strona drogi

współrzędne geograficzne

średnica

rzędna dna wylotu

[m n.p.m.]

0+315,2 ÷ 0+720,5,

lewa/ prawa

50°48’19,72"N 17°53’9,99"E ÷ 50°48’18,89"N 17°53’29,61"E

Ø200 mm ÷ Ø250 mm

155,71

0+878,1 ÷ 1+149,7,

prawa

50°48’17,46"N 17°53’37,35"E ÷ 50°48’13,92"N 17°53’49,91"E

Ø200 mm

157,70

 

5. wykonanie zbiornika magazynująco - rozsączającego ze skrzynek rozsączających,
     o parametrach:

- wymiar jednego modułu: długość - 1,2 m, szerokość- 0,6 m, wysokość - 0,6 m

- ilość modułów - 52 szt. ułożonych w ciągach 4 x 13

- powierzchnia - 37,44 m2

- objętość całkowita – 22,464 m3

- wyposażenie –na każdym ciągu 4 studzienki rewizyjno – inspekcyjne Dn600 mmm

 

 

Lokalizacja wylotu

Parametry wylotu

km, /strona drogi

współrzędne geograficzne punktów narożnych

Wymiary  zbiornika

rzędna [m n.p.m.]

dno

zbiornika

terenu

~0+720,1/ prawa

50°48’17,60"N 17°53’28,77"E  50°48’17,57"N 17°53’29,01"E  50°48’17,35"N 17°53’28,69"E  50°48’17,32"N 17°53’28,93"E

długość - 7,8 m szerokość - 4,8

 

155,26

157,87

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi  poprzez liniowy drenaż rozsączający oraz poprzez zbiornik magazynująco rozsączający ze  skrzynek, wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 461 w m. KUP z odcinka w km 0+000 ÷ 1+350.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni:

    - całkowita Fc = 1,0 ha, w tym pow. drogi Fc = 0,64 ha

    - zredukowana Fzr = 0,63 ha, w tym pow. drogi Fzr = 0,576 ha

    Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

    Qobl.= 104,3 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=165 l/s,

    Qmaxh= 375,3 m3/h,  Qśrd = 11,0 m3/d, Qmaxr = 4903,0 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych obręb KUP:

- działki nr 815/105 am 1, 1051/91 am 2 (drenaż rozsączający, likwidacja rowu, wykonanie  rowu) - własność: Województwo Opolskie, trały zarząd: Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Opolu

- działki nr 394/96, 617/105 am 1, 593/108, 1000/103 am 2 (drenaż rozsączający, likwidacja  rowu, zbiornik ze skrzynek rozsączających) -  własność: Gmina Dobrzeń  Wielki        

- działka nr 654/85 am 2 (wykonanie rowu) – własność: osoba fizyczna           

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód, obejmuje działki stanowiące załącznik do decyzji.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się
z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godz. urzędowania.

Wykaz stron jest również do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w pokoju nr 110 w godz. urzędowania.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi inspektor Beata Szczęsny, telefon kontaktowy: 77  54 - 15 - 143