Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego.

2.  Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.

3.      Termin Konsultacji: od 11 września do 2 października 2014 roku.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.

2.    Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).

3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 11 września do 2 października 2014 r., do godz. 15.30 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój nr 4 (parter), przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w 2015 r.".

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydz. Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 (pokój nr 403).

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Wersja XML