Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.26.2021

Starosty Opolskiego z dnia   29 lipca 2021  r.

 

            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

            Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Z dniem wejścia w życie  niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie  Nr OR 120.25.2018 Starosty Opolskiego z dnia  4 czerwca 2018 r. w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 29.07.2021.docx (14,23KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (13,93KB)
PDFZarządzenie Nr OR.120.26.2021 r. Starosty Opolskiego z dnia 29 lipca 2021 r.pdf (104,99KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf (587,28KB)
 


Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.25.2018

Starosty Opolskiego z dnia   4 czerwca 2018 r.

 

            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Traci moc Zarządzenie  Nr OR 120.12.2014 Starosty Opolskiego z dnia  25 marca 2014 r.

w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu” zmienione Zarządzenie    Nr OR  120.47.2015 Starosty Opolskiego z dnia   31 grudnia 2015  r. w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr OR.120.12.2014 Starosty Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie  „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

 

DOCkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc (33,00KB)
PDFZarządzenie Nr OR.120.25.2018 r. Starosty Opolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (275,61KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu (401,95KB)
 


Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  OR  120.11..2017

Starosty Opolskiego z dnia  1 marca 2017 r.

 

            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

 

                    Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Traci moc Zarządzenie  Nr  OR  120.12.2014 Starosty Opolskiego z dnia   25 marca 2014 r. w sprawie  Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu, zmienione Zarządzeniem   Nr  OR  120.13.2016 Starosty Opolskiego z dnia   8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr  OR  120.12.2014 Starosty Opolskiego z dnia   25 marca 2014 r w sprawie „ w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

DOCKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (33,00KB)

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2017 z dn. 1 marca 2017 r.pdf (108,46KB)

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf (349,02KB)
 


Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.13.2016

Starosty Opolskiego

z dnia   8 kwietnia  2016  r.

 

            w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr OR.120.12.2014 Starosty Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie  „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu”

                        Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1455 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2014 r.  poz. 1202 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 Zmienia się treść § 2, § 3 oraz § 9 pkt. 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze      w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu , które po zmianach otrzymują brzmienie:

1. 㤠2

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury, naboru w oparciu o przygotowany wniosek, podejmuje Starosta Opolski a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Powiatu.

2.  Wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik Nr 1.

3.  Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem,  pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki.

4.  Projektu opisu wolnego stanowiska pracy przedłożony zostaje   do akceptacji Starosty

    Opolskiego  a w przypadku jego  nieobecności do Sekretarza Powiatu.

5.  Wzór opisu stanowiska pracy stanowi załączniki Nr 2.

6.  Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Starosty Opolskiego a w przypadku  jego nieobecności Sekretarza Powiatu, na zatrudnienie nowego pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.”

2. „ § 3

 1.  Komisję Rekrutacyjną powołuje  Starosta Opolski a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Powiatu.

2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

     a)   Starosta Opolski  bądź inny wskazany pracownik,

     b)  Sekretarz Powiatu,

c) Wicestarosta Opolski, bądź  inny wskazany pracownik, jeśli nabór dotyczy     kierowniczego stanowiska urzędniczego,

d)  Naczelnik Wydziału wnioskującego o zatrudnienie,  a w przypadku jego nieobecności   inny   przedstawiciel Wydziału,

    e)  pracownik prowadzący sprawy kadrowe, jako sekretarz Komisji ( bez prawa głosu).

3.  Przewodniczącym  Komisji Rekrutacyjnej jest Starosta Opolski  a w przypadku jego

     nieobecności Sekretarz Powiatu

4.  Prace Komisji Rekrutacyjnej  prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

5.  W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

7.  Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  urzędnicze.”

3. § 9 pkt 2

    2.  Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań jednokrotnego wyboru), opracowuje  

        Komisja. Treść testu podlega zatwierdzeniu przez Starostę a w przypadku jego

        nieobecności przez  Sekretarza Powiatu.

§ 2

   Tekst „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze

   stanowiska   kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu” uwzględniający

   wprowadzone   zmiany   stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§   3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

 

DOCKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (33,00KB)

PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2016 Starosty Opolskiego z dn. 8 kwietnia 2016 r.pdf (194,60KB)

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf (427,25KB)
 


Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.12.2014

Starosty Opolskiego z dnia   25 marca 2014 r.

 

            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

            

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

 Traci moc Zarządzenie  Nr OR 0135-3/09 Starosty Opolskiego z dnia  24 lutego 2009 r. w sprawie„ postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opolu, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze” .

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Starosta Opolski 

/-/ Henryk Lakwa