Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały

Opole, 12 października 2012r.


OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
ze zmianami)

zawiadamia,

że dnia 13 września 2012 r. zostało wszczęte, na żądanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą budowa drogi gminnej – bocznej od ulicy Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały w gminie Dobrzeń Wielki wraz z zabudową rzeki Żydówka i rowu drogowego przepustami rurowymi oraz budową oświetlenia ulicznego, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1971/32, 1973/33, 1975/38, 1976/39, 1823/39, 1981/39, 1983/44, 1914/45, 249/51, 680/50, 1086/53, 972/56, 1970/32, 1972/33, 1974/38, 1822/39, 1980/39, 1982/44, 1913/45, 1066/26, 1398/58, 1400/58 k.m. 1 obręb Dobrzeń Mały gmina Dobrzeń Wielki.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa przy ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 210 w godzinach pracy urzędu.

Wersja XML