Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach

Opole, dnia 16.09.2011r


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu 16.09.2011r zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy : Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 postępowanie nr rej. WB 6744-3-3/2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy L w Czarnowąsach od ul. Wolności do Elektrowni Opole , szerokości 6 m z obustronnymi poboczami gruntowymi i zatoką autobusową  


obręb Czarnowąsy działki nr :

 

178/3, 238/2, 195/ 3, 226/4, 228/5 , 230/5 , 40, 191/38, 232/6, 234/7, 223/10, 225/27, 30, 31, 34, 35, 75/36, 112/37, 113/37, 114/37, 110/37, 111/37, 143/47, 119/47, 121/48, 122/48, 135/48, 136/48, 297/6, 297/7, 297/8, 298/1, 298/8, 462/29


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30

 

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                                        Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                                                Kazimierz Krawczyk


Otrzymują:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń

2.     Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP

3.     Strony nie będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem poprzez niniejsze obwieszczenie

4.     Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

5.     Urząd Gminy Dobrzeń Wielki - strona internetowa

6.     WB A/a

                      LS

  

Pouczenie

 

I.      Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

Wersja XML