Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów


Opole, dnia 12-08-2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu 31-07-2009r. zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy

 

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

ul. Strzelców Bytomskich 7

45-084 Opole

postępowanie WB 7351- 4-928/09  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę  drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice – Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów od km 0 + 000.00 do km 7 + 200,00 ; Etap III odcinek od km 5 + 000,00 do km 7 + 200,00 ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów: 

 73/2 i 124 km.6 i 405/2 km.7 obręb Szydłów własność Powiatu Opolskiego

 oraz 71, 72, 74 i 75 km.5 i 105/1, 106/1, 106/2 km.6 obręb Szydłów – właściciele prywatni

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Dobrosława Mila

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

Otrzymują:

 

1.     Starostwo Powiatowe w Opolu - tablica ogłoszeń

2.     Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa  www//powiatopolski.pl BIP

3.      Strony będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem poprzez niniejsze obwieszczenie: 73/2 i 124 km.6 i 405/2 km.7 obręb Szydłów własność Powiatu Opolskiego oraz 71, 72, 74 i 75 km.5 i 105/1, 106/1, 106/2 km.6 obręb Szydłów – właściciele prywatni  ,

      4.   strony przyległych numerów działek :

           - 37/1 km.1;

           - 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75, 76, 77, 78 km.5

           - 95, 97/2, 98/1, 99, 100/1, 101/4, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107, 108/1, 154, 155, 
             156,   157/1, 157/2, 109/2, 199, 200/1, 202/2, 203/1, 11/5, 215/1, 215/2, 215/ km.6

           - 2/4, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 km.7

           Obręb Szydłów w gminie Tułowice

 Urząd Gminy Tułowice

5.     Urząd Gminy Tułowice  strona internetowa

6.     WB a.a DM.

 

 

Pouczenie

 

a.     Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.

 


Wersja XML