Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola

 
                                                                                                                    Opole dnia 13.05.2009r.
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 
    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27 w pokoju nr 210
zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę : budowę i montaż fundamentów , obiektów, urządzeń i instalacji w zakresie technologii redukcji emisji NOx / tlenku azotu / w ramach realizacji inwestycji : „ Modernizacja kotła typu BP-1150 nr 3 w BOT Elektrowni Opole S.A. ” na terenie Elektrowni Opole na działce nr 1923/126
 
 
 
 
Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
 
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
 
                                                                                              Kazimierz Krawczyk
                                                                                    Naczelnik Wydziału Budownictwa
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML