Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów

 

Opole 2015-06-12
OŚ.6341.59.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Tomasza Śmiałego z Biura Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM z siedzibą: 49-130 Tułowice ul. 1 Maja 4, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Arkadiusza Jagieło Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie z siedzibą: 48-300 Nysa ul. Słowiańska 17, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę tymczasowej drogi technologicznej objazdowej przez Kanał Ulgi zbiornika Otmuchów i mostu tymczasowego na potoku Raczyna w m. Śliwice o poniższych parametrach:
 
 1. Droga tymczasowa technologiczna objazdowa na koronach istniejących obwałowań Kanału Ulgi zb. Otmuchów, na istniejących ławeczkach zjazdowych z korony na dno Kanału oraz w dnie Kanału km 5+167 i przez tymczasowy most na potoku Raczyna
  w km 1+305:
 
  1. długość drogi                                                  413 m
  2. nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt drogowych o szerokości 3,0 m z poboczami po 0,5 m
  3. charakterystyczne rzędne:
-       korona wałów                                            205,40 m Kr.
-       dno Kanału                                                202,20-197,50 m Kr.
-       Pot. Raczyna - dno                                     196,60 m Kr.
-       droga:         na wale                                    205,70 m Kr.
na moście                                198,70 m Kr.
 
współrzędne geograficzne drogi
przy drodze DP - przyczółek prawy mostu (Śliwice)
 
N = 50° 27’ 09,35”
E = 17° 09’ 57,1”
          
           przy drodze DP - przyczółek lewy mostu (Otmuchów)
 
N = 50° 27’ 13,15”
E = 17° 09’ 53,12”
 
  
2.    Most tymczasowy, składany, stalowy MS-22-80 typ 21 o parametrach:
a.       długość                                                           18,30 m
b.      szerokość użytkowa jedni                               4,20 m
c.       szerokość całkowita                                       6,34 m
d.      przyczółki z prefabrykowanych betonowych płyt drogowych
e.       rzędne: dno potoku                              196,60 m Kr.
teren                                       197,50 m kr.
spód konstrukcji                   198,08 m Kr.
jezdnia                                    198,70 m Kr.
wody: SSQ                            197,00 m Kr.
Q50%                                        198,05 m Kr.
Qm Kanału                              202,10 m Kr.
Qk Kanału                               204,00 m Kr.
korony wałów                         205,40 m Kr.
 
Stan prawny działek, na których prowadzone będą prace związane z budowę tymczasowej drogi technologicznej objazdowej przez Kanał Ulgi zbiornika Otmuchów i mostu tymczasowego na potoku Raczyna w m. Śliwice:
 
działka nr 1326/3 a.m. 16obręb Otmuchów gm. Otmuchów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                                              Starosta Opolski
                                                                                              Henryk Lakwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML