Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory

 

Opole 2015-06-11
OŚ.6341.48.2015.ZW
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek – pismo z dnia 12.05.2015 r. pana Stanisława Harasimiuka z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4 p. 111 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez państwa Rudolfa i Beatę Malik zam. 46-050 Przywory ul. Dworcowa 17, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
I.                   Wykonanie urządzeń wodnych:
1.    Trzech stawów rybnych, zasilanych wodami rzeki Strugi, zlokalizowanych na działkach nr 1603/65 i 1489/65 a.m. 1 obręb Przywory o następujących parametrach:
a.    staw „Beata 1” o powierzchni całkowitej Fc= 1,73 ha, powierzchni lustra wody Flw= 1,42 ha, średniej głębokości wody h = 1,1 m,
b.    staw „Beata 2” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0296 ha, powierzchni lustra wody Flw= 0,19 ha, średniej głębokości wody h = 1,00 m,
c.    staw „Beata 3” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0597 ha, powierzchni lustra wody Flw= 0,043 ha, średniej głębokości wody h = 1,00 m,
- łącznej powierzchni całkowitej Fc= 1,819 ha, lustra wody Flw= 1,482 ha oraz pojemności wody V = 16 240 m3.
2.    Stopnia – gurtu na rzece Strudze w km 2+610 o następujących parametrach:
a.    wysokość stopnia h = 0,60 m,
b.    szerokość stopnia B = 4,50 m,
c.    rzędna dna 157,80 m npm,
d.    rzędna góry stopnia 158,40 m npm,
e.    konstrukcja stopnia i ubezpieczeń: płyty drogowe, betonowe 3,0 m x 1,5 m x 0,27 m i kołki drewniane f 8 ÷ 10 cm długości L = 1,0 m,
f.      całkowita długość umocnień L = 10,20 m
3.    Ujęcia wody w km 2+620 rzeki Strugi oraz doprowadzalnika na staw „Beata 1”w formie:
a.    rowu otwartego o wymiarach:
-          szerokość dna b = 0,60 m,
-          nachylenie skarp n = 1 : 1,
-          głębokość h = 1,20 m,
-          długość L = 5 m,
b.    mnicha piętrzącego f 600 mm z rur PZHD L = 5,0 m ze stojakiem adaptowanym z typowego wylotu betonowego, kanalizacyjnego z dobudową prowadnic
z ceownika [50 umożliwiającego założenie krat stalowych lub szandorów drewnianych
4.    Syfonu pod gazociągiem, łączącego staw „Beata 1” ze stawem „Beata 2” w formie rurociągu L = 32 m z rur stalowych f 406,6 mm i grubości śian g = 10 mm ze studniami betonowymi na wlocie i wylocie o wymiarach 1,0 m x 1,0 m i h = 2,0 m z oknami wlotowymi umożliwiającymi założenie w nich krat i szandorów
5.    Urządzenia zrzutowego ze stawu „Beata 1” do rzeki Strugi w km 2+405 w formie:
a.    mnicha piętrzącego f 600 mm z rur PZHD L = 5 m ze stojakiem adaptowanym
z typowego wylotu betonowego, kanalizacyjnego z dobudową prowadnic
z ceownika [50 umożliwiającego założenie krat stalowych lub szandorów drewnianych w formie rury „kładzionej” f 250 mm z PVC umożliwiającej regulację poziomu zwierciadła wody w stawie,
b.    rowu otwartego o wymiarach:
-          szerokość dna b = 0,60 m,
-          nachylenie skarp n = 1 : 1,5,
-          głębokość h = 1,00 m,
-          długość L = 5 m
6.    Urządzenia zrzutowego ze stawu „Beata 3” do rzeki Strugi w km 2+308 w formie mnicha piętrzącego f 250 mm z rur PVC L = 10 m ze stojakiem w formie rury „kładzionej” f 250 mm z PVC umożliwiającej regulację poziomu zwierciadła wody w stawie.
 
II.                Likwidację urządzeń wodnych:
 
1.    Końcowego odcinka rowu długości L = 140 m w obrębie działki nr 1603/65 a.m. 1 obręb Przyworyz jego zabudową powyżej tej działki na długości L = 12 m rurociągiem PVC f 400 mm ze studnią wlotową z kręgów betonowych f 1000 mm i wylotem czołowym betonowym do stawu „Beata 1”,
 
III.             Szczególne korzystanie z wód polegające na:
 
a.       piętrzeniu wód rzeki Strugi w km 2+610 stopniem - gurtem o stałej rzędnej piętrzenia 158,85 m w okresie całego roku,
b.      piętrzeniu wód w stawach w okresie całego roku do rzędnych:
-          na stawie „Beata 1” – 158,80 m npm,
-          na stawie „Beata 2” – 158,70 m npm,
-          na stawie „Beata 3” – 158,70 m npm
c.       poborze wód ujęciem brzegowym zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki Strugi w km 2+620 w poniższych terminach i ilościach:
-          z tytułu pierwszego zalewu stawów przez okres 15 dni w listopadzie:
w ilości:
q = 12,1 dm3/s, Qmaxh= 44 m3/h, Qśrd= 1 041,3 m3/d, Vc= 15 620 m3,
-          na pokrycie strat z tytułu parowania i przesiąków oraz na pokrycie potrzeb tlenowych ryb:
od 01.11. do 31.03. każdego roku w ilości:
q = 14,1 dm3/s, Qmaxh= 51 m3/h, Qśrd= 1 218,2 m3/d,
-          od 01.04. do 31.10. każdego roku w ilości:
q = 2,23 dm3/s, Qmaxh= 8 m3/h, Qśrd= 193 m3/d,
 
d.      zrzucie wód za pomocą urządzeń zrzutowych do rzeki Strugi: za stawu
„Beata 1” w km 2+405 i ze stawów „Beata 2” i „Beata 3” w km 2+308
w poniższych terminach i ilościach:
-          z tytułu poprawy warunków tlenowych ryb w okresie od 01.11. do 31.03. każdego roku w ilości:
q = 14,1 dm3/s, Qmaxh= 51 m3/h, Qśrd= 1 218,2 m3/d, Vc= 226 126 m3,
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) stawów:
1) N: 50° 35`15,2`` E: 17° 59`32,39``
2) N: 50° 35`15,31`` E: 17° 59`35,31``
3) N: 50° 35`14,61`` E: 17° 59`34,72``
4) N: 50° 35`14,47`` E: 17° 59`32,53``
5) N: 50° 35`15,15`` E: 17° 59`36,41``
6) N: 50° 35`14,99`` E: 17° 59`36,88``
7) N: 50° 35`14,86`` E: 17° 59`44,76``
8) N: 50° 35`15,80`` E: 17° 59`48,31``
9) N: 50° 35`15,54`` E: 17° 59`50,32``
10) N:50° 35`12,18`` E: 17° 59`48,85``
11) N: 50° 35`13,36`` E: 17° 59`45,95``
12) N: 50° 35`12,62`` E: 17° 59`40,93``
13) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,55``
14) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,22``
15) N: 50° 35`13,17`` E: 17° 59`37,47``
16) N: 50° 35`13,95`` E: 17° 59`36,39``
17) N: 50° 35`15,71`` E: 17° 59`46,83``
18) N: 50° 35`14,60`` E: 17° 59`36,39``
19) N: 50° 35`14,96`` E: 17° 59`34,72``
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:
-     staw „Beata 1” działka nr 1603/65 a.m. 1 obręb Przyworygm. Tarnów Opolski stanowiące własność Beaty i Rudolfa Malik zam. Przywory,
-     stawy „Beata 2” i „Beata 3” działka nr 1489/65 a.m. 1 obręb Przywory
gm. Tarnów Opolski stanowiące własność Beaty i Rudolfa Malik zam. Przywory,
-     stopień – gurt działka nr 1445/67 a.m. 1 obręb Przyworygm. Tarnów Opolski stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu
i działka 1447/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski stanowiąca własność RSP w Miedzianej,
-     urządzenie zrzutowe ze stawu „Beata 1” działka nr 1445/67 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność Skarbu Państwa w administracji WZMiUW w Opolu oraz działka nr 1604/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność RSP w Miedzianej
-     urządzenie zrzutowe ze stawu „Beata 3” (i „Beata 2”) działka nr 1446/67 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność Skarbu Państwa w administracji WZMiUW w Opolu,
-     urządzenie do poboru wody do stawu „Beata 1” (oraz „Beata 2” i „Beata 3”) działka nr 1447/65 a.m. 1 obręb Przywory gm. Tarnów Opolski własność RSP
w Miedzianej
 
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski w godzinach urzędowania.
 
 
                                                                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                                                                   Henryk Lakwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML