Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie ul. Piastowskiej w Świerklach


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-02-25 

OŚ. 6341.8. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 11 lutego 2015 r., postępowania na wniosek Sebastiana Raudzisa, SEWI sp. j. 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w związku z przebudową ul. Piastowskiej w miejscowości Świerkle, w ciągu drogi powiatowej nr 1702 O na odcinku
o długości 188,70 m, od km 5+032 do km 5+220,7, gm. Dobrzeń Wielki, tj.:
 

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: czterech studni chłonnych,
o parametrach:

- średnica studni chłonnych – 1500 mm

- głębokość studni chłonnych – 2,40 m

 

studnia

chłonna

 

kilometr

drogi pow.

1702 O

rzędne

współrzędne geograficzne

teren

dno studni

wylot kanału

szerokość N

długość E

St1

5+079,5

158,54

156,14

157,79

50°45'51.19”

17°55'52.93”

St2

5+107,7

158,64

156,24

157,89

50°45'52.06”

17°55'53.64”

St3

5+136,5

158,75

156,35

158,00

50°45'52.83”

17°55'54.25”

St4

5+175,5

158,99

156,59

158,24

50°45'53.97”

17°55'55.12”  II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi poprzez cztery studnie chłonne zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1702
w km 5+079,5 – St1; w km 5+107,7 – St2;  w km 5+136,5 – St3; w km 5+175,5 – St4.

  Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,0921 ha, zredukowana Fzr = 0,0764 ha.

 Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 9,93 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=130 l/s, Qmaxh=8,94 m3/h, Qśrd = 4,02 m3/d, Qmaxr = 663,08 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonani urządzeń wodnych: działka nr 128/6 am1 obręb Świerkle- własność Powiat Opolski, trwały zarząd Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML