Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2014.ZW

 

Opole 2014-10-07
OŚ.6341.108.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Kryczało z Biura Projektowego PROJBUD-OPOLE z siedzibą: 45-286 Opole ul. Skautów Opolskich 17/401 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Jerzego Czarniaka Dyrektora Zakładu w Opolu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Zabrzu z siedzibą: 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, podziemną siecią gazową średniego ciśnienia (P = 50 – 350 kPa) wykonaną z rur przewodowych D 110/63 PE 100 RC – SDR 11 w osłonie bentonitowej, długości L = 27,40 m (w tym pod dnem cieku L = 4,80 m), pod dnem rzeki Prószkówki w km 18+470 na głębokości min. h = 1,20 m ÷ 1,40 m tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 156,25 m npm (rzędna dna cieku 157,47 m npm), zlokalizowanego na działce nr 600/317 a.m. 1 obręb Dziekaństwo gm. Komprachcice. 
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 38’ 13,31”                   E: 17o 51’ 36,46”
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                   Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML