Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW

 

Opole 2014-05-05
OŚ.6341.50.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 16.04.2014 r. pana Tomasza Serwatki właściciela firmy G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Szpitalna 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną w rejonie ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr 1714 O) w m. Dębie gm. Chrząstowice nad rzeką Suchą
w km 3+110, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 48J, pomiędzy słupami NN o nr 181 i nr 180 o poniższych parametrach:
 
-        całkowita długość przewieszki 43,5 m (w tym nad ciekiem 18,6 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody
172,30 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 7,8 m
 
Słup NN nr 181 zlokalizowany jest na działce nr 472/235 a.m. 3 obr. Dębie
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 38’ 02,93”       E: 18° 04’ 42,16",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 166,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 172,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,3 m.
 
Słup NN nr 180 zlokalizowany jest na działce nr 479/229 a.m. 3 obr. Dębie
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 38’ 03,92”       E: 18° 04’ 43,66",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 166,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 172,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,3 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejścia):
 
-     działka nr 534/238 a.m. 3 obręb Dębie gm. Chrząstowice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu).
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML