Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 17-04-2014 r.

OŚ. 6341. 36. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),   

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 27 marca 2014 r., postępowania na wniosek Romana Guły Dyrektora Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. 45-047 Opole, ul.Waryskiego 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,  w zakresie wprowadzania do ziemi, istniejącym drenażem rozsączającym, zlokalizowanym na działce nr 2112/121 am 4 obręb  Tarnów Opolski, wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Terenowego Wydziału Wykonawstwa TARNÓW OPOLSKI, przy ul.Dworcowej 13, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,1214 ha, w ilości Qobl.= 14,0 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=50,4 m3/h, Qśrd = 4,45 m3/d, Qmaxr = 908,7 m3/rok.

Zawiadamiam, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Posterunku Energetycznego Osowiec,   udzielone Zakładowi Energetycznemu Opole SA w Opolu, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-41/03 z dnia 28-10-2003 r., zgodnie z art. 135 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie wygaszone, bowiem z dniem 31-10-2013 r. upłynął termin obowiązywania pozwolenia.

 

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML