Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 28-01-2014 r.

 

OŚ. 6341. 4. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 15 stycznia 2014 r., postępowania na wniosek Zdzisława Czuczwary właściciela Zakładu Projektowania i Wykonawstwa „PIWIS”, 45-069 Opole, ul. 1 Maja 53, pełnomocnika Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, oczyszczanych w osadniku o pojemności V = 5000 l,  wód opadowych i roztopowych z terenu Placu Klasztornego oraz Placu Kościelnego w m. Czarnowąsy, gm. Dobrzeń Wielki do rzeki Mała Panew, istniejącym wylotem zlokalizowanym  w km 1+840, ze zlewni obliczeniowej o powierzchni całkowitej Fc = 3,27 ha, zredukowanej Fr = 1,44 ha, w obliczeniowej łącznej ilości Qobl. = 187,2 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 130 l/s*ha; Qmaxh = 168 m3/h, Qśrd =  26,0 m3/d, Qmaxr = 9461 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 1234/83 am 2, nr 531 am 8   obręb Czarnowąsy, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML