Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW

 

Opole 2013-11-25
OŚ.6341.114.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 04 listopada 2013 r.) pana Romualda Maciantowicza z firmy AKWA-SERWIS z siedzibą: 47-113 Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy 54, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Tułowice (pismo znak: IB.7011.12.2013 z dnia 04.11.2013 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD SDR 17 śr. 250/14,5 mm, pod dnem Młynówki rz. Ścinawy Niemodlińskiej (doprowadzalnik I do stawu „Porcelit”) w km 0+905, długości L = 18,0 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku (tj. rzędna dna cieku: 166,71 m npm, rzędna górnej krawędzi rurociągu: 165,71 m npm)
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 36’ 08,48”        E: 17o 39’ 08,11”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne (przejście):
 
-     działka nr 257 a.m. 1 obręb Tułowice gm. Tułowice stanowiąca własność Gminy Tułowice.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML