Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2013.ZW

 

Opole 2013-06-19
OŚ.6341.60.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Zbigniewa Kryczało z Biura Projektowego „PROJBUD-OPOLE” z siedzibą: 45-286 Opole ul. Skautów Opolskich 17/401 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych pana Andrzeja Iwanowiec i Głównego Sprecjalistę ds. Rozwoju i Inwestycji pana Dariusza Dudziaka z Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu z siedzibą: 45-071 Opole ul. Armii Krajowej 2, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, podziemną siecią gazową średniego ciśnienia (Pmax= 100-350 kPa) D 110 PE RC (rurą trójwarstwową) w osłonie bentonitowej, długości L = 37,40 m, pod dnem rzeki Brynicy w km 27+312 na głębokości min. h = 1,57 m tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 162,68 m npm (rzędna dna cieku 164,25 m npm), zlokalizowanego na działce nr 64 a.m. 1 obręb Dąbrówka Łubniańska gm. Łubniany w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (Pmax= 100-350 kPa) D 110 PE RC (Luboszyce, Biadacz, Masów, Łubniany, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa) z przyłączem D 90 PE do Zakładu Produkcyjnego STEGU w Jełowej ul. Dworcowa 8”.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 47’ 34” E: 18o 00’ 38”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML