Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW

 

 

Opole 2013-05-21
 
OŚ.6341.45.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.  z 2012 r. poz.145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Reinaldo Coeltho Prezesa Zarządu, Angel Diez Członka Zarządu Warty GLASS JEDLICE S.A z siedzibą: 46-040 Ozimek, Jedlice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą bezwykopową - przewiertu sterowanego, linią kablową średniego napięcia 15 kV, typ 2x3xXUHAKXS 120/50 mm2, w rurze osłonowej HDPE typu AROT SRS-G f 160 mm, długości L = 40,6 m, na głębokości min. 2,20 m pod dnem kanału Huty Szkła Jedlice w km 0+672 (tj. rzędna: dna cieku od 171,65 m npm do 171,90 m npm, góry rury osłonowej od 168,95 m npm do 169,20 m npm) na działce nr 1020/4 a.m. 1 obręb Szczedrzyk gm. Ozimek, w związku z „Przebudową wewnętrznych kablowych linii zasilających SN 15 kV”, która realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej”.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
  1. początek rury osłonowej ro 1: X: 315413,70              Y: 442403,98
  2. oś rzeki (środek przejścia)                   X: 315425,40              Y: 442421,95
  3. koniec rury osłonowej ro 2                  X: 315435,19              Y: 442438,35
 
 
 
 
 
Wersja XML