Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.135.2012.ZW

 

Opole, 2013-03-19
OŚ.6341.135.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 13 listopada 2012 r.) pani Anny Michałek z firmy APM Anna Michałek z siedzibą: 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 15/3, działającej w imieniu Gminy Opole, skierowany do Prezydenta Miasta Opola, a przesłany do Starosty Opolskiego przy postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZW-7107-208/12 z dnia 27 listopada 2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, rurociągiem sieci wodociągowej PEHD f 160 mm x 9,5 mm w rurze ochronnej PEHD f 315 mm x 18,7 mm, długości L = 13,00 m na głębokości min. 1,00 m pod dnem rzeki Maliny w km 3+375 w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu tj. rzędna osi rurociągu przewodowego 153,58 m npm (rzędna dna cieku 154,90 m npm).
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
X: 312534,13              Y: 428730,90
N: 50o 40’ 31,58”        E: 17o 59’ 27,74”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście):
 
-     działka nr 30/1 a.m. 4 obręb Kolonia Gosławicka m. Opole gm. Opole stanowiąca własność Skrabu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (rzeka Malina w administracji WZMiUW w Opolu),
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML