Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS


Opole, 2012-12-12

 

OŚ. 6341. 132. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. 2012, poz. 145),         

 

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 04-12-2012 r., postępowania na wniosek p. Stanisława Górki prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA” w Karłowicach, 46-037 Karłowice, ul. Polna 15, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w KARŁOWICACH, gm.Popielów:

1. na pobór wód podziemnych, za pomocą studni nr 1, 2, 2a, w ilości:

           Qmaxh = 15,0 m3/h

           Qśrd =  105,0  m3/d

           Qmaxd = 130,0 m3/d

           Qmaxr = 32 850,0 m3/rok

2. na odprowadzanie ścieków bytowych, oczyszczanych w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków , zlokalizowanej na działce nr 512/3 am 3 obręb Karłowice, do rzeki Stobrawy, istniejącym wylotem ścieków zlokalizowanym w km 11+870, w ilości:

            Qmaxh = 15,0 m3/h

            Qśrd = 105,0 m3/d

            Qmaxd = 130,0 m3/d

           Qmaxr = 32 850,0 m3/rok

    o dopuszczalnym stanie i składzie:

BZT5 ≤ 40,0 mgO2/l,

ChZTCr ≤150,0 mgO2/l,     

 zawiesiny ogólne  ≤ 50,0 mg/l.

 

Lokalizacja urządzeń wodnych:

- studnie zlokalizowane są na działkach nr 312/1, 312/2 am 2 obręb Karłowice,  właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZORZA” w Karłowicach,

- wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 71/2 am 3 obręb Karłowice – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML