Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS

 

Opole, dnia 31 lipca 2012 roku
OŚ. 6341. 66. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 28 czerwca 2012 r., postępowania na wniosek Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczanych, w piaskowniku, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części terenu miejscowości Dylaki (z terenu szkoły oraz zakładu Coroplast), istniejącym wylotem do cieku Kanał (stare koryto Młynówki rz. Libawa) w km 0+224, gm. Ozimek,
Ø        w obliczeniowej ilości: Q = 422,54 l/s, przy q=132 l/s*ha, t=15 min, c=5
Ø        o stanie i składzie:
            - zawiesina ogólna – 35 mg/l
            - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.
Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu ścieków działka nr 152/5 am 3, obręb Dylaki, właściciel Gmina Ozimek.
 
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML