Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2012.BS

 

Opole, dnia 27 lipca 2012 r.
OŚ. 6341. 67. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
      informację o wszczęciu w dniu 6 lipca 2012 r., postępowania na wniosek pana Tomasza Krysiaka, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pana Piotra Kętrzyńskiego Prezesa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych, z oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, istniejącym wylotem ścieków do rzeki Strugi zlokalizowanym w km 5+955, w ramach Kontraktu 11 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, realizowanego w ramach projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” w poniższym zakresie:
 
I.    na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, na warunkach ujętych w dotychczasowym pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-26/03 z dnia 10-09-2003 r., tj.:
      w ilości:
      Qśrd = 980,0 m3/d,
      Qmaxd = 1080,0 m3/d,
      Qmaxh = 102,0 m3/h,
     o składzie:
      BZT5 - 25,0 mgO2/l,
      ChZTCr -125 mgO2/l,
      zawiesiny og.- 35 mg/l
      - do czasu zakończenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków - do dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
II.   na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczanych na urządzeniach zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, na warunkach:
      w ilości:
 a) dla okresu bezdeszczowego:
      Qśrd = 1200,0 m3/d
      Q maxd = 1866,0 m3/d
      Qmaxh = 200,0 m3/h
 b) dla okresu deszczowego:
Qśrd = 1800,0 m3/d
Q maxd = 2000,0 m3/d
Qmaxh = 220,0 m3/h
      o składzie:
BZT5-15,0 mgO2/l
ChZTCr-125 mgO2/l
zawiesiny og.- 35 mg/l
azot ogólny -15 mg N/l
azot amonowy - 10 mgNNH4/l *
azot azotynowy - 1 mgNNO2/l *
fosfor ogólny – 2 mgP/l
węglowodory ropopochodne – 15 mg/l *
* parametry ujęte z uwagi na przyjmowane na oczyszczalnię ścieki przemysłowe
     - od czasu zakończenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, tj. od dnia 1 lipca   2014 r. do dnia 31 maja 2024 r.
 
III.  Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Kosorowicach do rz. Strugi w km 5+955, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-26/03 z dnia 10-09-2003 r., obowiązujące do dnia 30 września 2013 r., zostanie cofnięte.
 
Lokalizacja wylotu ścieków – działka nr 365/282 am 3 obręb Miedziana, właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.  
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML