Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.101.2011.BS

 

Opole, dnia  20 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 101.2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.64a ust.4 w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 09-12-2011 r., postępowania na wniosek P. Romualda Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczanych wód opadowych i roztopowych wraz z wodami drenażowymi z odwodnienia obszaru zlewni położonej na obszarze miejscowości Schodnia i w południowo – zachodniej części miasta Ozimek w rejonie ulicy Ciepłowniczej, w tym odcieku ze składowiska opału ciepłowni, istniejącym wylotem do rzeki Brzezinki w km 1+916 w m.Schodnia,  gm. Ozimek. Wylot zlokalizowany jest na działce nr 2184/500 am 2 obręb Schodnia.
Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód – działka nr 1863/420 am 2 obręb Schodnia.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML