Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS

 

Opole, dnia 14 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 50. 2011. BS                                                                                                                
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art.49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
zawiadamiam,
 
    o wszczęciu, w dniu 24-06-2011 r., postępowania na wniosekp.Adama Krzyskiego z firmy CEGROUP Sp. z o.o. Gliwice, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z budową drogi gminnej relacji PGE Elektrownia Opole w Brzeziu – Czarnowąsy ul. Wolności km 0+000 ÷ 1+571,03, gm. Dobrzeń Wielki:
 
I. na wykonanie urządzeń wodnych:
1. wykonanie rowu przydrożnego prawego w km 0+000 do km 1+509,63 proj. drogi gminnej
2. wykonanie rowu przydrożnego lewego w km 0+514,07 do km 1+547,32 proj. drogi gminnej, o długości 1071
3. likwidację istniejącego rowu przydrożnego lewego na odcinkach:
   - w km 0+631,96 do 1+139,67 proj. drogi gminnej 9KD, o długości 510 m
   - w km 1+264,80 do 1+566,18 proj. drogi gminnej 9KD, o długości 302 m
4. Likwidacja szczątkowych istniejących rowów (zagłębienie terenu w miejscu projektowanego pasa drogowego) w km 1+440 oraz 1+495 proj. drogi gminnej. 
5. wykonanie i przebudowę przepustów  ø 800 wraz umocnieniami skarp:
a. wykonanie przepustu P1 o długości 16,0 m w km 0+181,28 pod proj. drogą gminną, łączący proj.rów prawy z istn. lewym
b. wykonanie przepustu P2 o długości 10,0 m w km 0+210,51 proj. drogi gminnej, na proj. rowie prawym pod droga odjazdową nr 1
c. przebudowę przepustu P3 o długości 12,70 m  w km 0+210,51 proj. drogi gminnej, na istn. rowie lewym pod zjazdem do lasu
d. wykonanie przepustu P4 o długości 13,20 m w km 0+575,00 proj. drogi gminnej, na proj. rowie lewym pod drogą zjazdową do lasu I
e. wykonanie przepustu P5 o długości 13,20 m w km 0+575,00 proj. drogi gminnej, na istn. rowie lewym pod droga zjazdową do lasu I
f. wykonanie przepustu P6 o długości 10,0 m w km 0+605,68 proj. drogi gminnej, łączący proj. rów prawy pod droga odjazdowa nr 2
g. wykonanie przepustu P7 o długości 12,7 m  w km 0+605,68 proj. drogi gminnej, na proj. rowie lewym pod zjazdem do istniejącego zbiornika wodnego
h. wykonanie przepustu P8 o długości 10,0 m  w km 0+650,00 po proj. drogą gminną, łączący proj. rów prawy z proj. r. lewym
i. wykonanie przepustu P9 o długości 12,0 m w km 0+885,30 pod proj. drogą gminną, na istniejącym rowie melioracyjnym R-7
j. wykonanie przepustu P10 o długości 16,2 m w km 1+168,00 proj. drogi gminnej, na proj. rowie lewym pod zjazdem do lasu II, w powiązaniu do rowu melioracyjnego R-4
k. wykonanie przepustu P11 o długości 11,05 m w km 1+191,30 proj. drogi gminnej, na proj. rowie prawym pod zjazdem do pól
6. wykonanie wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej ø 200 W1 w km 1+509,63 proj. drogi gminnej, na rowie przydrożnym prawym w km 1+527 proj. drogi
7. zarurowanie rowu przydrożnego drogi powiatowej w Czarnowąsach ul. Wolności w km 1+564,90 proj. drogi gminnej, rurociągiem o dł. 70 m i średnicy Dn600 (pod zjazdem na proj. drogę).
 
II. na szczególne korzystanie z wód na odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia projektowanej drogi gminnej odprowadzenie, oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych, kanalizacją deszczową poprzez projektowany wylot W1 do projektowanego rowu przydrożnego prawego w km 1+527 drogi, ze zlewni o powierzchni 2500 m2 (0,25ha), obejmującej nawierzchnię proj. drogi gminnej (km 0+750,70 -1+571)  wraz z zatoką autobusową w ilości Q obl.= 29,47 l/s.
 
Lokalizacja w/w urządzeń wodnych na działkach w obrębie miejscowości Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki.
 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
 Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 Wykaz stron jest również do wglądu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim,  w pokoju nr 7 w godz. 8.00 - 15.00.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML