Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW

 

Opole, dnia 07.06.2011 roku
OŚ.6341.30.2011.ZW
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem panów: Mieczysława Kasprzaka zam. 49-130 Tułowice ul. Zamkowa 10 i Stanisława Kasprzaka zam. 49-130 Tułowice ul. Wolności 12,  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej polegające na ich piętrzeniu, poborze i zrzucie na potrzeby stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 853 k.m. 2 obręb Tułowice gm. Tułowice stanowiącej własność wnioskodawców.
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód:
  1. rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 22+973 za pomocą istniejącego jazu betonowego z zamknięciami zasuwowymi (budowla nr 1) o świetle B = 2 x 2,60 m do rzędnej 169,80 m npm w okresie całego roku (z powyższego piętrzenia korzystają również państwo Krystyna i Roman Suchodolscy zam. 49-130 Tułowice ul. Kościuszki 6, posiadający pozwolenie wodnoprawne Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-49/07 z dnia 10.03.2008 r.),
2.    na stawie za pomocą mnicha żelbetowego (budowla nr 3) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 17 m do rzędnej 169,80 m npm w okresie całego roku,
3.    na doprowadzalniku (Młynówce) w km 0+330 zastawką drewnianą z zamknięciem szandorowym (budowla nr 4) o świetle B = 1,0 m, do rzędnej 169,80 m npm w okresie całego roku.
 
 1. Poborze wód z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 23+000, (piętrzonej jazem zlokalizowanym w km 22+973) za pomocą doprowadzalnika (Młynówki) oraz mnicha wpustowego (budowla nr 2) typu MNm- 4 f 0,40 m i długości leżaka L = 15 m usytuowanego w km 0+295 doprowadzalnika (Młynówki) w poniższych terminach i ilościach
1.      w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku na napełnienie stawu oraz na pokrycie strat na parowanie i przesiąki w ilościach odpowiednio Q = 32,2 dm3/s + 1,11 dm3/s + 7,3 dm3/s = 40,6 dm3/s, Qmaxh= 147 m3/h;   QŚrd= 3508 m3/d; Qmaxr= 67600 m3/rok,
2.      w okresie od 01.05. do 31.10. każdego roku na podtrzymanie zalewu tj. na pokrycie strat na przesiąki przez groble i parowanie w ilości łącznie Q = 9,0 dm3/s, Qmaxh= 34 m3/h; QŚrd= 778 m3/d; Qmaxr= 87410 m3/rok,
3.      w okresie od 01.11. do 15.03. każdego roku na wodę przepływową w okresie zimowania ryb i na pokrycie strat na przesiąkiw ilości odpowiednio: Q = 6,0 dm3/s + 7,3 dm3/s = 13,3 dm3/s, Qmaxh= 48 m3/h; QŚrd= 1149 m3/d; Qmaxr= 155130 m3/rok,
 
 1. Zrzucie wód z tytułu ich spuszczania ze stawów do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 21+773 odprowadzalnikiem (rowem) długości L = 425 m za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego (budowla nr 3) typ MNm-4 f 60 m, długości leżaka L = 17 m w poniższych ilościach i terminach:
1.      w okresie od 16.03. do 30.03. przez okres 12 dni każdego rokuw ilości Q = 32,2 dm3/s, Qmaxh= 116 m3/h; QŚrd= 2782 m3/d; Qmaxr= 33400 m3/rok,
2.      w okresie od 01.11. do 15.03. każdego roku w ilości Q = 6,0 dm3/s, Qmaxh= 22 m3/h; QŚrd= 518 m3/d; Qmaxr= 70000 m3/rok z tytułu pokrycia potrzeb tlenowych ryb.
 
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego, szczególnego korzystania z wód znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Tułowice w godzinach urzędowania.
 
 
 
                                                                 Z up. Starosty
                                                                 Marek Parfimczyk
                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML