Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW

 

Opole, dnia 02.06.2011 roku
OŚ.6341.32.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Jolanty Jukowskiej zam. 45-265 Opole, ul. J. Bytnara Rudego 14D/12 - pismo z dnia 20.04.2011 roku - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przebudowy rowu melioracji wodnych szczegółowych (bez nazwy) od km od 0+257 do km 0+285 tj. na długości L = 28 m zlokalizowanego na działce nr 441/30, a.m. 11 obręb Lędziny gm. Chrząstowice, polegającej na:
a.       jego zarurowaniu rurami betonowymi (lub z tworzyw sztucznych) o średnicy f 500 mm ułożonymi ze spadkiem i = 3,0‰ (w kierunku działki nr 440/30), od km 0+257 do km 0+285 tj. na długości L = 28 m oraz wykonaniu studzienek rewizyjnych f 1000 mm zlokalizowanych w km 0+257 (D1) i km 0+264 (D2), rzędna dna wlotu do rurociągu 159,25 m npm, rzędna dna wylotu 159,16 m npm (połączenia z rurociągiem istniejącym f 500 mm na działce nr 440/30 a.m. 11 obręb Lędziny),
b.      wykonaniu rurociągów drenażowych f 113 mm (w odległości 30 cm po obu stronach powyższego rurociągu), ze spadkiem i = 3,0‰ z perforowanych rur drenarskich PVC z filtrem z włókna kokosowego w obsypce, od km 0+257 do km 0+285 tj. na długości L = 28 m (z podłączeniem końcówek drenarskich do studzienki końcowej D1).
 
2.    Szczególne korzystanie z wód polegające na:
a.       odprowadzaniu wód drenażowych (pochodzących z rurociągów drenarskich j.w.) do studzienki końcowej D1 zlokalizowanej w km 0+257 zarurowanego na tym odcinku rowu melioracji wodnych szczegółowych (bez nazwy) na działce nr 441/30 a.m. 11 obręb Lędziny, w okresie całego roku, ze zlewni o pow.        F = 0,97 ha w ilości QMaxh.= 0,72 m3/h, QŚrDobowe= 17 m3/dobę,           QMaxRoczne= 6285 m3/rok.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML