Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10

 

Opole, dnia 28.03.2011 roku
OŚ.ZW 6223-105/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 29.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Stanisława Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez państwa Agnieszkę i Romana Jarosińskich zam. Ozimek ul. Sikorskiego 23/12, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą trasy rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1 od km od 1+484 do km 1+592 zlokalizowanego na działkach nr 363, 364, 365, 366/2 i 267 a.m. 1 obręb Szczedrzyk gm. Ozimek, polegającej na:
 
a.       zasypaniu rowu od km 1+484 do km 1+592 tj. na długości 108 m,
b.      wykonaniu rowu otwartego po nowej trasie o szerokości dna b = 0,30 m, nachyleniu skarp n = 1:1 i spadku podłużnym i = 3‰ od km 1+484 do km 1+514 tj. na długości 30 m,
c.       wykonaniu po nowej trasie rurociągu f 500 mm ułożonego ze spadkiem i = 6,8‰ od km 1+514 do km 1+582 (stary km 1+592) tj. na długości 68 m wraz ze studnią rewizyjną f 1000 mm zlokalizowaną w km 1+567,
d.      wykonaniu rurociągu drenażowego (po starej, zasypanej trasie rowu) f 100 mm ze spadkiem 5,8‰ z perforowanych rur PVC od km 1+484 do km 1+554 tj. na długości 70 m.
e.       wykonaniu w km 1+484 rowu R-1, typowego wylotu betonowego rurociągu drenażowego f 100 mm.
 
2.    Szczególne korzystanie z wód polegające na:
 
a.       odprowadzaniu wód drenażowych (pochodzących z rurociągu drenażowego j.w.) do rowu R-1 typowym wylotem betonowym zlokalizowanym w km 1+484 w okresie całego roku, ze zlewni o pow. F = 0,8 ha w obliczeniowej ilości QObl.= 0,55 dm3/sxha
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML