Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09

 

Opole, dnia 16 grudnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–62/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 23-11-2009 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi krajowej nr 45 (ul.Oleska) w km drogi od 110+871,33 do km 112+554,23 w ZAWADZIE:
1. na wprowadzanie ścieków deszczowych z odwodnienia odcinka drogi od km 111+915 do km 112+166, do rowu przydrożnego projektowanym wylotem w km drogi 112+224,25,
2. na wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotu ścieków zlokalizowanego na działce nr 117 km 2 obręb Zawada - właściciel GDDKiA O/Opole, przy granicy działki nr 803/165 km 2 obręb Zawada,
- na likwidację istniejących rowów przydrożnych: prawostronnego w km 11+280 ÷ 112+000; lewostronnego w km 111+320 ÷ 111+940 wraz z przepustem w km drogi 111+498 zlokalizowanych na działce nr 141 km 9 obręb Zawada - właściciel GDDKiA O/Opole.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML