Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rpo - 11.04.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE

 

                                                           Opole, 2014.11.03
                       
 
                                                                             ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie  zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”,
b)      wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o zwiększenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
c)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015r.,
d)      trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
e)      powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzenia drogami powiatowymi,
f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,
g)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
h)      dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
 
 
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2015r.pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-290-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministar Zdrowia o zwiekszenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym NFZ na rok 2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.w sprawieustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 rł.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-292-14 RPO z 14.11.2014 r, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powaitu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-293-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powaitowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-294-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11. 2014 r zmieniajacej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-296-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego.pdf
 
Wersja XML