Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja RPO - 22.03.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE

 

 
                                                                                                                      Opole, 2013.03.11
                       
 
                                                                  ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.  Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za 2012 rok.
 
7.  Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego    ziemskiego i grodzkiego w roku 2012.
 
8.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu za 2012 rok.
 
9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015”,
b)      określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
c)      zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach,
d)      tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
e)      zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
f)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
g)      „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,
h)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,
i)        zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
                                  
10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
11. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-174-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-175-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego .pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-176-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-177-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-178-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-179-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-180-13 RPO z 22.03.2013 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-181-13 RPO z 22.03.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z 22.03.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV-182-13 RPO z 22.03.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV-182-13 RPO z 22.03.2013 zmieniącej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .pdf
 
Wersja XML