Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

Opole, 8 grudnia 2008 r.

 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 zwołuję XIX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)        zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
b)        przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego,
c)        rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Opolskiego,
d)        skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego,
e)        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r,
f)         ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
g)        zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii logopedycznej,
h)        ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia,
i)          rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
j)          zmiany uchwały Nr XVI/105/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r,
k)        uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok zgodnie z punktami, o których mowa w §8 uchwały Nr XXXVI/236/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego,
l)          zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2009 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
m)        zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2009 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
n)         wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
            Stefan Warzecha
PDFProjekt uchwału nr XIX-117-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdz. planu kontroli Kom. Rewizyjnej
PDFProjekt uchwału nr XIX-118-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr.przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi
PDFProjekt uchwału nr XIX-119-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. rozpatrzenie ponownej skargi na dział. Starosty Opolskiego
PDFProjekt uchwału nr XIX-120-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego
PDFProjekt uchwału nr XIX-121-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. zmieniająca uchwałe w spr. uchwalenia budżetu na 2008 r.
PDFProjekt uchwału nr XIX-122-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
PDFProjekt uchwału nr XIX-123-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zawarcia porozumienia dot. przeprowadzenia terapii logopedycznej
PDFProjekt uchwału nr XIX-124-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. wspr. ustalenia Regulaminu
PDFProjekt uchwały nr XIX-125-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. programu współpr. Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009
PDFZałącznik do projektu uchwały nr XIX-125-08 - Program współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009
PDFProjekt uchwały nr XIX-126-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zmiany uchwału XVI-105-08 Rady Powiatu Opolskiego
RARPojekt uchwały nr XIX-127-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. wraz z zał. w spr. budżetu Powiatu Opolskiego 2009
PDFProjekt uchwały nr XIX-128-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdzenia planu fin. PFGZGiK na 2009 r.
XLSZałącznik do projektu uchwały nr XIX-128-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r.
PDFProjekt uchwały nr XIX-129-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdzenia planu fin. PFOŚiGW na 2009 r.
PDFProjekt uchwały nr XIX-129-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdzenia planu fin. PFOŚiGW na 2009 r.
PDFProjekt uchwały nr XIX-130-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
PDFUchwała nr 567-2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej
PDFUchwała nr 568-2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej
PDFUchwała nr 569-2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wersja XML