Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

 
 Opole, 18.08.2008 r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję XVI. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi, która dotknęła partnerski powiat Dolina na Ukrainie w lipcu 2008 roku,
b)      udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy w Gminie Ujazd w dniu 15 sierpnia 2008 r.,
c)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.,
d)      zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2007 r.,
e)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego,
f)        przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
g)  przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywnością przeciw wykluczeniu" w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z EFS.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Stefan Warzecha

 

Wersja XML