Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.

Opole, dn. 12 grudnia 2006 r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 zwołuję III. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

b) zmiany statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim,

c) przystąpienia do stowarzyszenia "Związek Powiatów Polskich"

d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2006,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r.,

f) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML