Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

 Opole, 13 października 2006 r.


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2006 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 zwołuję XXXVI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Opolskiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,

b) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego,

c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 rok,

e) zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach,

f) zmiany uchwały Nr XXX/194/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2006 r. określającej na 2006 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

g) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML