Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 6 września 2006 r.

 

     

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2006 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.    Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2006 r. oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.    Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 rok,

b)   regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego,

c)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny,

d)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych.

7.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.    Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML