Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 18 kwietnia 2006 r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00  w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2005 rok.

6. Informacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2005 r.

7. Przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2005 rok - podjęcie uchwały w tych sprawach.

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r,

c) utworzenia Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

d) zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 roku dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego,

f) załatwienia skargi na działalność Starosty i Zarządu Powiatu Opolskiego,

g) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

h) uchylenia uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr VI/32/99 z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu dla jednostek organizacyjnych powiatu opolskiego,

i) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu,

j) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,

k) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Opolskiego,

l) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespołach Szkół na terenie Powiatu Opolskiego,

m) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w Powiecie Opolskim,

n) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,

o) uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu,

p) wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości,

q) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

r) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata oraz na oddanie tych nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Warzecha

DOCProjekt uchwały nr XXXI-199-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania PFGZGiK wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-200-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r. wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-201-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie utworzenia Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych przy ZS w Tułowicach wraz załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-202-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-30-02 Rady Powiatu Opolskiego wraz z załącznikiem i uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-204-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwiania skargi na działalność Starosty i Zarządu Powiatu Opolskiego wraz z załącznikiem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-205-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-206-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr VI-32-99 wraz z uzasadnieniem
DOCProjekt uchwały nr XXXI-207-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ZDP wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-208-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w PCPR wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-209-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia prac. zatrud. w P-PP z terenu Powiatu Opolskiego wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-210-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia prac. zatrud. w ZS z terenu Powiatu Opolskiego wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-211-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia prac. zatrud. w DDz z terenu Powiatu Opolskiego wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-212-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia prac. zatrud. w DPS Prószków wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-213-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uzgod. ustalenia wartości 1 punktu w zł oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia prac. zatrud. w ZOZGiK w Opolu wraz z uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-214-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości wraz z załącznikiem i uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-215-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny wraz z załącznikiem i uzasad.
DOCProjekt uchwały nr XXXI-216-06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości wraz z załącznikiem i uzasad..
DOCInformacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego za 2005 rok
ZIPSprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2005 rok
DOCSprawozdanie z działalności PCPR za rok 2005
DOCProjekt uchwały nr XXXI-203-06 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005-2006 wraz z uzasadnieniem
Wersja XML