Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 17 marca 2006 r. 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2006 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Ksiażąt Opolskich 27 zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2005 r.

7. Ocena stanu bezpieczeństwa Powiatu Opolskiego za 2005 r. przygotowana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Opolu.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenia działania Państwowej Straży Pożarnej w Opolu za rok 2005.

9. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego,

b) zmiany uchwały nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

c) określenia na 2006 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d) zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r.,

e) rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych,

f) przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego.

10. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML