Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, dn.19.01.2004ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003 r.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r.

b) zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

c) zmiany uchwały Nr V/27/03 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstw Pomocniczych przy Internatach Zespołu Szkół w Prószkowie i Zespołu Szkół w Tułowicach,

d) zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2000 r, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,

e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

f) wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej,

h) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

i) likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ozimku.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha
Wersja XML