Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, 13 czerwca 2005 r.
ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok,

b) regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006,

c) regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego,

d) o uchyleniu Uchwały Nr XXVII/243/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium socjalnego,

e) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
Wersja XML